Privacy policy

Oznámenie o OCHRANe OSOBNÝCH ÚDAJOV

Canal+ rešpektuje vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov berie vážne. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje, ako sa staráme o vaše osobné údaje a vysvetľuje vaše práva na ochranu súkromia a spôsob, akým vás chráni platné právne predpisy.

V poslednej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov nájdete Slovník, ktorý vysvetľuje význam niektorých termínov.

ÚČEL TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cieľom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je informovať, ako Canal+ zhromažďuje a spracúva osobné údaje, vrátane údajov, ktoré poskytnete prostredníctvom tejto webovej stránky pri prihlásení k odberu nášho newslettera, zakúpením výrobku alebo služby alebo účastí v súťažiach.

Táto webová stránka nie je určená pre deti a údaje týkajúce sa detí vedome nezhromažďujeme.

Odporúčame čítať toto oznámenie o ochrane osobných údajov spoločne s ktorýmkoľvek iným oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré vydávame pri konkrétnych okolnostiach, keď zhromažďujeme alebo spracúvame osobné údaje, aby ste v plnom rozsahu pochopili, ako a prečo osobné údaje používame. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov dopĺňa ostatné oznámenia a jeho účelom nie je tieto oznámenia zrušiť.

Ak používate aplikáciu Canal+ SVOD prostredníctvom tretej strany, na spracovanie vašich osobných údajov sa môže vzťahovať aj oznámenie o ochrane osobných údajov tejto tretej strany.

PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť Canal+ Luxembourg S. à r.l., so sídlom v Luxemburgu, 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembursko, zapísaná v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 87.905 (v tomto oznámení o ochrane osobných údajov ako „Canal+“, „my“, „nás“ alebo „naše“), je vo väčšine prípadov v pozícii prevádzkovateľa a nesie zodpovednosť za osobné údaje.

Ak používate aplikáciu Canal+ SVOD prostredníctvom tretej strany, spoločnosť Canal+ a táto tretia strana môžu byť spoločne zodpovedné za spracúvanie vašich osobných údajov. V takom prípade sa na spracovanie vašich osobných údajov bude vzťahovať aj oznámenie o ochrane osobných údajov tejto tretej strany.

Ak máte nejaké otázky v súvislosti s týmto oznámením o ochrane osobných údajov, vrátane požiadaviek o výkone vašich zákonných práv, prosím kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA ÚČELY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poštou: Satelitná televízia Skylink, P. O. BOX 11, 022 04 Čadca 4, Slovenská republika

Pomocou kontaktného formulára

E-mailom: privacy@canalplus.sk

Telefonicky: +421 220 300 050

V prípade akejkoľvek požiadavky alebo sťažnosti by sme ocenili možnosť vyriešiť vašu požiadavku alebo sťažnosť interne, preto nás prosím najskôr kontaktujte. Samozrejme, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť luxemburskému dozornému úradu „Commission nationale pour la protection des données (CNPD)“, ktorý je kompetentným orgánom voči Canal+ za záležitosti súvisiace s ochranou osobných údajov (www.cnpd.lu).

ZMENY V OZNÁMENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto znenie bolo naposledy aktualizované 30. novembra 2022 podľa požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR).

VAŠA POVINNOSŤ INFORMOVAŤ NÁS O ZMENÁCH

Osobné údaje, ktoré o vás vedieme, musia byť presné a aktuálne. Prosím informujte nás, ak počas vášho zmluvného vzťahu s nami nastanú zmeny vo vašich osobných údajoch.

ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobné údaje nezahrnujú anonymné informácie.

Môžeme zhromažďovať, používať, ukladať a odovzdávať rôzne druhy osobných údajov, ktoré sme rozdelili do nasledovných skupín:

Údaje o identite
obsahujú krstné meno, priezvisko, titul, pohlavie, užívateľské meno (alebo podobný identifikátor), dátum narodenia.

Kontaktné údaje
obsahujú fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne čísla.

Finančné údaje
sú údaje o bankovom účte.

Údaje o transakcii
predstavujú údaje o fakturácii, platbách od vás alebo pre vás a iné údaje o výrobkoch a službách, ktoré ste od nás kúpili.

Technické údaje
sú vaša IP adresa, prihlasovacie údaje, druh a verzia prehliadača, nastavenie časovej zóny a miesta, operačný systém a platforma a iné technológie, ktorými sú vybavené prístroje, ktoré používate pri prístupe na túto webovú stránku.

Profilové údaje
zahŕňajú vaše užívateľské meno a heslo, IP adresu, vaše nákupy a objednávky, záujmy a preferencie, spätnú väzbu a reakciu na prieskumy.

Údaje o používaní
sú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku, výrobky a služby. V rámci internetových a telefónnych služieb údaje o používaní zahŕňajú identifikáciu volajúceho, celkový počet jednotiek fakturovaných vo výpočtovom období, identifikáciu volanej linky, druh, čas začiatku a trvanie hovoru alebo množstvo zaslaných dát, dátum služby alebo pripojenia. V rámci služby Video-On-Demand (VOD) údaje o používaní obsahujú objednaný program, čas začiatku a trvanie sledovaného programu, dátum objednávky.

Marketingové a komunikačné údaje
sú vaše preferencie súvisiace s marketingovými materiálmi, ktoré dostávate od nás alebo od tretích strán, a vaše komunikačné preferencie.

Môžeme tiež na akékoľvek účely zhromažďovať, používať a zdieľať agregované údaje, napr. štatistické alebo demografické údaje. Agregované údaje môžu byť získané z vašich osobných údajov, zákon ich však nepovažuje za osobné údaje, lebo tieto údaje neodhaľujú priamo alebo nepriamo vašu totožnosť. Napríklad môžeme zbierať vaše údaje o používaní za účelom výpočtu percenta užívateľov, ktorí využívajú konkrétne prvky webovej stránky. Ak kombinujeme alebo spájame agregované údaje s vašimi osobnými údajmi, aby sme ich mohli priamo alebo nepriamo s vami identifikovať, s kombinovanými údajmi zaobchádzame ako s osobnými údajmi, ktoré budú použité v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

Nezhromažďujeme o vás žiadne osobitné kategórie osobných údajov (t. j. údaje o vašej rase a etnickom pôvode, vyznaní, filozofickom presvedčení, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politickom zameraní, členstve v odboroch, informácie o zdravotnom stave a genetické a biometrické údaje). Nezhromažďujeme žiadne údaje o odsúdení za spáchanie trestných činov a o trestných činoch.

AK ODMIETNETE POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Keď potrebujeme spracúvať osobné údaje podľa zákona alebo podľa podmienok s vami uzavretej zmluvy a odmietnete poskytnúť nami požadované osobné údaje, je možné, že nebudeme môcť plniť zmluvu, ktorú sme uzavreli alebo chceme s vami uzavrieť (napr. za účelom dodať vám tovar alebo služby). V takom prípade je možné, že budeme musieť zrušiť dodanie tovarov alebo služieb; o tejto skutočnosti vás budeme informovať.

SPÔSOB ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri zhromažďovaní údajov používame rôzne spôsoby, vrátane týchto:

 • Priama interakcia.

Informácie o vašej totožnosti, kontaktné a finančné údaje získavame prostredníctvom vyplnených formulárov alebo na základe korešpondencie s nami poštou, telefónom, e-mailom alebo inak. Týka sa to osobných údajov, ktoré poskytnete:

 • pri objednaní našich výrobkov a služieb;
 • pri vytvorení účtu na našej webovej stránke;
 • pri prihlásení sa k odoberaniu našich služieb alebo publikácií;
 • pri požiadaní, aby vám boli posielané marketingové materiály;
 • pri účasti v súťaži, propagačnej akcii alebo prieskume; alebo
 • pri poskytnutí spätnej väzby.
 • Automatizované technológie alebo interakcie.

Pri vašom používaní webovej stránky môžeme automaticky zhromažďovať technické údaje o vašom zariadení a údaje o vašom správaní pri prezeraní stránky. Tieto osobné údaje zhromažďujeme pomocou cookies a podobných technológií.

 • Tretie strany alebo verejne prístupné zdroje.

Osobné informácie o vás môžeme získať aj od rôznych tretích strán a z verejných zdrojov.

AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje používame iba vtedy, ak to umožňuje zákon. Najčastejšie osobné údaje používame za nasledovných okolností:

 • Musíme plniť zmluvu, ktorú sa s vami chystáme uzavrieť, alebo ktorú sme s vami už uzavreli.
 • Je to nutné z dôvodu našich oprávnených záujmov (alebo oprávnených záujmov tretej strany) a vaše záujmy a základné práva nad týmito záujmami neprevažujú.
 • Musíme plniť zákonné a regulačné povinnosti.

Vychádzame z vášho súhlasu ako právneho základu spracúvania osobných údajov pri zasielaní priamej marketingovej komunikácie tretích strán na váš e-mail alebo prostredníctvom SMS. Svoj súhlas s využívaním osobných údajov na marketingové účely máte právo kedykoľvek odvolať a to tak, že nás kontaktujete.

ÚČELY, NA KTORÉ POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

V tabuľke uvádzame všetky účely, na ktoré používame vaše osobné údaje, a právne základy, z ktorých vychádzame. Tam kde je to možné, uvádzame aj naše oprávnené záujmy.

Všimnite si, že vaše osobné údaje môžeme spracúvať z viac než jedného zákonného dôvodu, a to v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý vaše osobné údaje používame.

Účel/Činnosť

Druh údajov

Právny základ spracúvania

Registrovať vás ako nového zákazníka

(a) O identite
(b) Kontaktné

Uzavretie a plnenie zmluvy uzavretej s vami

Spracúvať a doručiť vašu objednávku, vrátane:
(a) Spravovania platieb, poplatkov a sadzieb
(b) Inkasovania a vymáhania dlžných súm
(c) Boja proti podvodným a meškajúcim platbám

(a) O identite
(b) Kontaktné
(c) Finančné
(d) O transakcii

(a) Uzavretie zmluvy s vami
(b) Nutné pre naše oprávnené záujmy (aby sme od vás vymohli zaplatenie dlhov)
(c) Nutné na splnenie zákonnej povinnosti (archivácia)

Spravovať náš vzťah, vrátane:
(a) Oznamovania zmien našich podmienok alebo pravidiel ochrany osobných údajov
(b) Požiadania vás o recenziu alebo účasti v prieskume
(c) Spravovania podmienok vašej zmluvy alebo úrovne a druhu služieb poskytovaných na základe tejto zmluvy
(d) Riešenia problémov a zákazníckej podpory
(e) Spravovania platieb, poplatkov a sadzieb
(f) Inkasovania a vymáhania dlžných súm
(g) Boja proti podvodným a meškajúcim platbám

(a) O identite
(b) Kontaktné
(c) Profilové
(d) O používaní
(e) Marketingové a komunikačné
(f) Finančné
(g) O transakcii

(a) Uzavretie zmluvy s vami
(b) Nutné pre plnenie zákonnej povinnosti
(c) Nutné pre naše oprávnené záujmy (na zaistenie aktuálnych záznamov a zisťovaní, ako naši zákazníci používajú naše výrobky/služby)

Umožniť vám zúčastniť sa zlosovania o ceny, súťaže alebo prieskumu

(a) O identite
(b) Kontaktné
(c) Profilové
(d) O používaní
(e) Marketingové a komunikačné

(a) Uzavretie zmluvy s vami
(b) Nutné pre naše oprávnené záujmy (zistiť, ako zákazníci používajú naše výrobky/služby, tieto rozvíjať a rozvíjať aj naše podnikanie)

Spravovať a chrániť naše podnikanie a túto webovú stránku (vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, údržby systémov, podpory, reportingu a hostovania údajov)

(a) O identite
(b) Kontaktné
(c) Technické

(a) Nutné pre naše oprávnené záujmy (pre chod spoločnosti, poskytovanie administratívnych a IT služieb, zabezpečenie siete, prevencie podvodov a v kontexte reorganizácie spoločnosti alebo reštrukturalizácie skupiny)
(b) Nutné pre splnenie zákonnej povinnosti

Poskytovať obsah webovej stránky a reklamy tak, aby boli pre vás relevantné, a merať účinnosť reklamy, ktorú vám zobrazujeme, a porozumieť tejto účinnosti

(a) O identite
(b) Kontaktné
(c) Profilové
(d) O používaní
(e) Marketingové a komunikačné
(f) Technické

Nutné pre naše oprávnené záujmy (zistiť, ako zákazníci používajú naše výrobky/služby, tieto rozvíjať a rozvíjať aj naše podnikanie marketingovú stratégiu) alebo súhlas

Používať analýzu údajov na zlepšenie našej webovej stránky, výrobkov/služieb, marketingu, vzťahov so zákazníkmi a skúseností zákazníkov

(a) Technické
(b) O používaní

Nutné pre naše oprávnené záujmy (definovať druhy zákazníkov pre naše výrobky a služby, aktualizovať našu webovú stránku a udržiavať ju relevantnú, rozvíjať naše podnikanie a marketingovú stratégiu)

Navrhovať vám a odporúčať tovar a služby, ktoré vás môžu zaujímať

(a) O identite
(b) Kontaktné
(c) Technické
(d) O používaní
(e) Profilové

Nutné pre naše oprávnené záujmy (rozvíjať naše výrobky/služby a rozvíjať aj naše podnikanie)

Realizovať výskum trhu, marketingové kampane alebo aktivity priameho marketingu

(a) O identite
(b) Kontaktné
(c) O transakcii
(d) Profilové
(e) O používaní
(f) Marketingové a komunikačné

Nutné pre naše oprávnené záujmy (zistiť, ako zákazníci používajú naše výrobky/služby, tieto rozvíjať a rozvíjať aj naše podnikanie zlepšovať našu obchodnú a marketingovú stratégiu) alebo súhlas

Plniť požiadavky orgánov činných v trestnom konaní a súdnych orgánov o poskytnutí informácií a/alebo spolupracovať pri odpočúvaní (sledovaní)

(a) O identite
(b) Kontaktné
(c) Finančné
(d) O transakcii
(e) Technické
(f) O používaní

Nutné pre splnenie zákonnej povinnosti

Obhájiť sa voči nárokom alebo vymáhať naše práva

(a) O identite
(b) Kontaktné
(c) Finančné
(d) O transakcii
(e) Profilové
(f) O používaní
(g) Marketingové a komunikačné

Nutné pre našu obhajobu voči nárokom a pri vymáhaní našich práv

NAŠE PROPAGAČNÉ PONUKY

Vaše údaje o identite, kontaktné a technické údaje, údaje o používaní a profilové údaje môžeme používať pri zisťovaní názoru na to, čo môžete chcieť alebo o čo sa môžete zaujímať. Týmto spôsobom rozhodujeme, aké výrobky, služby a ponuky môžu byť pre vás relevantné (teda marketing).

Budete od nás dostávať marketingové oznamy, v prípade ak ste od nás požadovali informácie, alebo ste si od nás kúpili tovar alebo výrobky, alebo ste nám poskytli údaje pri účasti v súťaži alebo pri registrácii k propagačným ponukám a k tomuto odberu ste sa prihlásili.

MARKETING TRETÍCH STRÁN

Predtým, než budeme zdieľať vaše osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou na marketingové účely, vyžiadame si váš výslovný súhlas.

ODHLÁSENIE

Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme vám prestali posielať marketingové oznámenia.

V prípade e-mailového marketingu stačí kliknúť na odkaz na odhlásenie obsiahnutý v ktoromkoľvek už predtým poslanom e-mailovom marketingovom oznámení.

Ak vás kontaktujeme telefonicky, informujte o tomto operátora na linke.

Vo všetkých ostatných prípadoch nás kontaktujte na privacy@canalplus.sk.

V súčasnosti usilovne pracujeme na tom, aby ste mohli spravovať vaše marketingové preferencie na našej webovej stránke a aplikácii. Čoskoro sa už budete môcť prihlásiť na našu webovú stránku alebo do aplikácie a zaškrtnúť príslušné políčka nastavujúce vaše marketingové preferencie.

Odhlásenie z odoberania týchto marketingových oznámení neplatí pre osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v dôsledku a za účelom vybavenia nákupu výrobku/služby, registrovania záruky, skúsenosti s výrobkom/službou alebo inými transakciami.

COOKIES

Táto webstránka používa súbory cookies či obdobné technológie. Na zabezpečenie vysokých štandardov kvality používame cookies z funkčných, štatistických a marketingových dôvodov, ako aj na zobrazovanie personalizovaného obsahu. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

NAŠE SOCIÁLNE SIETE

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje také na všetky osoby navštevujúce naše sociálne siete:

Skutočnosť, že navštevujete a používate naše webové stránky, sociálne siete, aplikácie alebo iné služby, znamená, že prijímate a súhlasíte s možnosťou spracúvania osobných údajov. Informácie o tom, ktoré dáta sú spracúvané prostredníctvom sociálnych sietí, sú uvedené v bode 4 "Ako používame osobné údaje" tohto dokumentu. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí sa tiež spravuje zásadami ochrany osobných údajov príslušných sociálnych sietí, a preto pokiaľ máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, najprv prosím skontrolujte zásady ochrany osobných údajov sociálnych sietí. Ak chcete získať ďalšie informácie o tejto téme, kontaktujte nás.

ZMENA ÚČELU

Vaše osobné údaje používame len na účely, pre ktoré ich zhromažďujeme, ak sa nebudeme oprávnene domnievať, že ich potrebujeme z iného dôvodu, ktorý je v súlade s pôvodným účelom. Pre vysvetlenie toho, ako je spracúvanie na nový účel v súlade s pôvodným účelom, nás prosím kontaktujte.

Ak musíme používať vaše osobné údaje na nesúvisiace účely, budeme vás o tom informovať a vysvetlíme vám právny základ, ktorý nám to umožňuje, alebo vás požiadame o súhlas.

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez vášho vedomia alebo súhlasu v súladu s hore opísanými pravidlami, ak to vyžaduje alebo umožňuje zákon.

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri vykonávaní niektorých našich aktivít a za účelom poskytovania služieb spolupracujeme s našimi partnerskými spoločnosťami, aby sme zabezpečili najvyššiu kvalitu vám poskytovaných služieb. Títo partneri musia mať prístup k vašim osobným údajom. Naši partneri konajú v úlohe spracovateľa. Spracovávajú údaje len v súlade s našimi pokynmi a na účely, ktoré vám boli vyššie oznámené.

Využívame partnerskej spoločnosti najmä v týchto oblastiach:

 • Administratívna podpora,
 • IT Systémy, Softvérová podpora,
 • Marketingové služby,
 • Zákaznícke centrá,
 • Vymáhanie dlhov.

Vaše osobné údaje tiež zdieľame s našimi obchodnými partnermi ako aj so štátnymi orgánmi a súdy na ich žiadosť a na základe zákonných dôvodov.

Požadujeme, aby všetky tretie strany rešpektovali zabezpečenie vašich osobných údajov a manipulovali s nimi v súlade so zákonom. Tretím stranám poskytujúcim služby nedovoľujeme používať vaše osobné údaje pre ich vlastné účely, títo poskytovatelia môžu vaše osobné údaje spracovávať len na špecifické účely a v súlade s našimi pokynmi.

ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

Zaviedli sme príslušné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje chránili pred náhodnou stratou, použitím a nedovoleným prístupom, zmenou a zdieľaním. Okrem toho je prístup k vašim osobným údajom obmedzený len na zamestnancov, zástupcov, zmluvných partnerov a iné tretie strany, na ktoré sa vzťahuje obchodná potreba tieto údaje poznať. Tieto osoby budú vaše osobné údaje spracúvať len podľa našich pokynov a okrem toho sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

Máme zavedené rôzne postupy pri riešení akéhokoľvek podozrenia na porušenie spracúvania osobných údajov a o prípadnom porušení budeme informovať vás i príslušného regulátora podľa zákonných povinností.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na plnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane účelu plnenia zákonných, účtovných a oznamovacích požiadaviek.

Pri stanovení správnej lehoty uchovávania osobných údajov berieme do úvahy množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko škody v dôsledku nepovoleného použitia alebo zdieľania vašich osobných údajov, účely, na ktoré vaše osobné údaje spracúvame, a skutočnosť, či môžeme tieto účely splniť inými prostriedkami, a príslušné zákonné požiadavky.

Za niektorých okolností nás môžete požiadať o vymazanie vašich údajov: bližšie údaje pozri Žiadosť o vymazanie nižšie.

Niekedy môžeme vaše osobné údaje anonymizovať (aby ich už nebolo možné s vami spojiť) na výskumné a štatistické účely; v tomto prípade môžeme informácie používať po dobu neurčitú bez toho, aby sme vás o tom museli informovať.

ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s požiadavkami GDPR bola menovaná zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať e-mailom na adrese privacy@m7group.eu alebo môžete svoju žiadosť zaslať poštou na nasledujúcu adresu Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, 022 04 Čadca 4, Slovenská republika (k rukám zodpovedné osoby pre ochranu osobných údajov).

V prípade, že budete uplatňovať svoje práva ako subjekt údajov, zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov si vyhradzuje právo primerane overiť vašu totožnosť.

VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA

Za určitých okolností máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi práva vyplývajúce zo zákonov o ochrane osobných údajov. Kliknutím na nasledujúce odkazy sa o týchto právach dozviete viac:

Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto práv, prosím kontaktujte nás.

OBVYKLE SA NEPLATÍ ŽIADNY POPLATOK

Za prístup k vašim osobným údajom nemusíte platiť žiadny poplatok (ani za výkon ostatných práv). Môžeme však účtovať primeraný poplatok, ak budú vaše žiadosti jednoznačne nepodložené, opakujúce sa alebo posielané v neprimeranom množstve. Za týchto okolností môžeme aj odmietnuť vybaviť vašu žiadosť.

ČO OD VÁS MÔŽEME POŽADOVAŤ

Môžeme od vás požadovať konkrétne informácie, aby ste nám umožnili potvrdiť svoju totožnosť a zaistiť vaše právo na prístup k osobným údajom (alebo vykonať ktorékoľvek iné vaše práva). Sú to bezpečnostné opatrenia zaisťujúce, aby osobné údaje neboli uvedené inej osobe, ktorá na ne nemá právo. Môžeme vás tiež kontaktovať a požiadať vás o ďalšie informácie v súvislosti s vašou žiadosťou, aby sme urýchlili našu odpoveď.

LEHOTA NA ODPOVEĎ

Snažíme sa odpovedať na všetky oprávnené žiadosti do jedného mesiaca. Niekedy môžeme odpovedať po viac než mesiaci, ak je žiadosť výnimočne zložitá alebo ste nám poslali niekoľko žiadostí. V takom prípade vás budeme informovať o aktuálnom stave vybavenia žiadosti.

SLOVNÍK

PRÁVNY ZÁKLAD

Oprávnený záujem je záujem našej spoločnosti pri vedení a riadení našich obchodných aktivít tak, aby sme vám mohli poskytnúť najlepšiu službu/výrobok a najlepšiu a najbezpečnejšiu skúsenosť. Dbáme na to, aby sme posúdili a zmiernili potenciálny dopad na vás (kladný i záporný) a vaše práva predtým, než vaše osobné údaje spracujeme pre naše oprávnené záujmy.

Plnenie zmluvy znamená spracúvanie vašich údajov, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej účastníkom ste, alebo pri uskutočnení určitých krokov na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy.

Plnenie zákonnej alebo regulačnej povinnosti znamená spracúvanie vašich osobných údajov, ak je to nutné pre plnenie zákonnej alebo regulačnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje.

VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA

Máte nasledovné práva:

Žiadosť o prístup k vašim osobným údajom (označovaná ako „žiadosť subjektu údajov o prístupe k údajom“). Na základe tejto žiadosti získate kópiu osobných údajov, ktoré o vás vedieme, a budete si môcť skontrolovať, či tieto údaje spracúvame v súlade so zákonom.

Žiadosť o opravu osobných údajov, ktoré o vás vedieme. Týmto spôsobom opravíme akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás máme, je možné, že budeme musieť overiť presnosť vami poskytnutých nových údajov.

Žiadosť o vymazanie vašich osobných údajov. Môžete nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, ak neexistuje dostatočný dôvod, aby sme tieto údaje ďalej spracúvali. Máte aj právo požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov v prípade, ak ste úspešne uplatnili vaše právo vzniesť námietku proti spracúvaniu (pozri nižšie), keď sme spracúvali vaše informácie nezákonne alebo sme z titulu miestnych zákonov boli povinní vymazať vaše osobné údaje. Upozorňujeme však, že nie je vždy možné splniť vašu žiadosť o vymazanie zo špecifických zákonných dôvodov, ktoré vám budú oznámené v čase prijatia vašej žiadosti, ak sa takéto dôvody budú aplikovať.

Vznesenie námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak vychádzame z oprávneného záujmu (alebo z oprávneného záujmu tretej strany), a námietku vznášate na základe tohto oprávneného záujmu v dôsledku okolností vašej konkrétnej situácie, lebo sa domnievate, že toto spracúvanie ovplyvňuje vaše základné práva a slobody. Máte aj právo vzniesť námietku, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. V niektorých prípadoch sme oprávnení preukázať, že na spracúvanie vašich informácií máme závažné oprávnené záujmy prevažujúce nad vašimi právami a slobodami.

Žiadosť o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Môžete nás požiadať o pozastavenie spracúvania vašich osobných údajov v týchto prípadoch: (a) chcete, aby sme zaistili presnosť údajov; (b) používanie vašich údajov nami je nezákonné, nechcete však, aby sme tieto údaje vymazali; (c) potrebujete, aby sme tieto údaje viedli, aj keď ich už nepožadujeme, vy však tieto údaje potrebujete na stanovenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; alebo (d) vzniesli ste námietku proti nášmu používaniu vašich údajov, musíme však najprv overiť existenciu prípadných prevažujúcich oprávnených záujmov, aby sme tieto údaje mohli používať.

Žiadosť o odovzdanie vašich osobných údajov vám alebo tretej strane. Vaše osobné údaje poskytneme vám alebo vami vybranej tretej strane v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však vzťahuje iba na automatizované informácie, na používanie ktorých ste nám dali súhlas, alebo ak sme tieto informácie použili pri plnení s vami uzavretej zmluvy.

Právo kedykoľvek odvolať váš súhlas, ak z vášho súhlasu vychádzame pri spracúvaní vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Ak váš súhlas odvoláte, je možné, že vám už nebudeme môcť dodávať určité výrobky alebo služby. V okamihu odvolania vášho súhlasu vás budeme v tomto zmysle informovať.