Terms conditions

Všeobecné obchodné podmienky Služby CANAL+ pre Slovenskú republiku

(vydané 4. 4. 2023)

CANAL+ Luxembourg S. à r.l., se sídlem 4, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B 87905 (dále jen "Poskytovatel") vydává následující Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služby CANAL+:

1. Definície

Pojmy použité v týchto podmienkach majú význam uvedený nižšie. Všetky definované pojmy v jednotnom čísle majú rovnaký význam v množnom čísle a naopak.

1.1 „Akčné obdobie“ je (v prípade, ak je ponúkané Poskytovateľom) časovo obmedzené obdobie stanovené Poskytovateľom na začiatku poskytovania služby CANAL+, počas ktorého Užívateľ neplatí žiadne predplatné.

1.2 „Služba CANAL+“ je predplatená služba, ktorá umožňuje prístup k zábavnému obsahu prostredníctvom internetového pripojenia cez aplikáciu;

1.3 „Cenník“ je cenník obsahujúci poplatky a odplatu za produkty a služby poskytované Poskytovateľom; ceny v ňom uvedené sú vyčíslené vrátane všetk‎‎ých poplatkov a daní. Cenník je verejne dostupný na www.canalplus.sk;

1.4 „Predplatné“ je peňažná čiastka stanovená v aktuálne platnom Cenníku na www.canalplus.sk pre príjem Služby CANAL+;

1.5 „Registrácia“ je proces, keď Užívateľ vyplní žiadosť o registráciu Služby CANAL+ a to zadaním mena a priezviska, platnej e-mailovej adresy, hesla a výberom spôsobu platby;

1.6 „VOP“ sú tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie Služby CANAL+ v Slovenskej republike;

1.7 „Spôsob platby“ je spôsob úhrady mesačného predplatného, ktorý si Užívateľ zvolil počas procesu objednávania alebo ktorý Užívateľ následne zmenil.

1.8 „Užívateľ“ je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzavrela s Poskytovateľom Zmluvu a využíva Službu CANAL+;

1.9 „Zmluva“ je zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorej predmetom je poskytovanie Služby CANAL+, a ktorej súčasťou sú tieto VOP.  Uzatvorením Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Užívateľovi Službu CANAL+, a to na základe uhradenia predplatného zo strany Užívateľa v súlade s týmito VOP a aktuálnym Cenníkom.

2. Podmienky poskytovania Služby CANAL+

2.1 Poskytovateľ sa na základe Zmluvy a riadneho a včasného splnenia podmienok zo strany záujemcu, vrátane presného, pravdivého a úplného vyplnenia údajov v žiadosti o registráciu, jej doručením Poskytovateľovi a zaplatením predplatného, zaväzuje aktivovať Službu CANAL+ a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú definované týmito VOP. Užívateľ sa zaväzuje užívať Službu CANAL+ v súlade, spôsobom a za podmienok stanovených týmito VOP, ako aj hradiť Predplatné.

2.2 Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť so záujemcom Zmluvu . Ak Poskytovateľ odmietne uzavretie Zmluvy, informuje o tom záujemcu.

2.3 Zmluvu môžu uzatvárať len záujemci, ktorí dosiahli vek 18 rokov.

2.4 Užívateľ je povinný používať Službu CANAL+ výlučne len na súkromné účely, resp. pre potrebu členov svojej domácnosti. Užívateľ nie je oprávnen‎ý prenášať, dávať k dispozícii alebo sprístupňovať tretím osobám videoobsah dostupný v rámci Služby Canal+ ani verejne reprodukovať videoobsah prenášaný prostredníctvom Služby CANAL+.

2.5 Počet aktívnych zariadení, na ktorých môže byť Služba CANAL+ využívaná, je obmedzený. Bližšie informácie sú k dispozícii na www.canalplus.sk.

2.6 Služba CANAL+ je poskytovaná prostredníctvom aplikácie, ktorú si musí Užívateľ nainštalovať do svojho zariadenia. Aplikácia nie je kompatibilná so všetkými typmi zariadení a operačnými systémami. Zariadenia a operačné systémy kompatibilné s aplikáciu sú uvedené na adrese www.canalplus.sk.

2.7 Užívateľ berie na vedomie, že pre správne fungovanie Služby CANAL+ je nevyhnutný prístup k internetu a vykonávanie priebežných aktualizácií aplikácie a zariadení. Kvalita Služby CANAL+ sa môže líšiť v závislosti od zariadenia a závisí od rôznych faktorov, ako je lokalita Užívateľa, dostupná šírka pásma a/alebo rýchlosť internetového pripojenia Užívateľa. Súčasťou Služby Canal+ nie je zabezpečenie internetového pripojenia. Za poplatky spojené s internetovým pripojením zodpovedá Užívateľ.

2.8 Poskytovateľ pravidelne aktualizuje Službu CANAL+. Táto aktualizácia zahŕňa nahradenie, odstránenie alebo pridanie jednotlivých alebo viacerých zábavných obsahov, ako aj zmeny a ďalší vývoj webových stránok, aplikácií a iných používateľských rozhraní. V tejto súvislosti Užívateľ nemá nárok na poskytnutie určitého obsahu alebo určitého dizajnu webovej stránky, aplikácií alebo iných používateľských rozhraní. Aktualizáciu Služby CANAL+ nie je Poskytovateľ povinný Užívateľovi oznamovať a Užívateľ nie je oprávnený z toho dôvodu Zmluvu ukončiť.

2.9 Dostupnosť obsahu Služby CANAL+ môže byť mimo Slovenskej republiky obmedzená, a to z licenčných dôvodov alebo s ohľadom na záväzné právne predpisy. Okrem toho môže z licenčných dôvodov dostupnosť obsahu podliehať územným a časovým zmenám.

3. Predplatné a platobné podmienky

3.1 Výška predplatného pre Službu CANAL+ je stanovená v aktuálnom platnom Cenníku zverejnenom na www.canalplus.sk. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú platné do uverejnenia nového Cenníka.

3.2 Na využívanie Služby CANAL+ si musí Užívateľ vybrať jeden z vopred definovaných Spôsobov platby a poskytnúť potrebné informácie.

3.3 Predplatné je splatné dopredu a je hradené prostredníctvom určeného spôsobu platby. Užívateľ povoľuje Poskytovateľovi strhnúť sumu z vybraného Spôsobu platby.

3.4 Mesačná úhrada Predplatného sa uskutočňuje na začiatku poskytovania Služby CANAL+ (fakturačné obdobie). Ak bolo Užívateľovi poskytnuté v rámci uzatvorenia Zmluvy Akčné obdobie, prvá úhrada sa vykoná až po uplynutí tohto Akčného obdobia. Následne sa v predposledný lebo posledný deň aktuálneho fakturačného obdobia odpočíta predplatné za nasledujúce fakturačné obdobie (fakturačné obdobie je 1 mesiac). Ukončenie Zmluvy v súlade s článkom 6 týchto VOP nadobudne účinnosť na konci aktuálneho fakturačného obdobia. Už odpočítané Predplatné za nasledujúce fakturačné obdobie sa nevracia okrem prípadu, ak má Užívateľ právo na odstúpenie od Zmluvy.  

3.5 Podrobnosti o Predplatnom, fakturačnom období a dátume platby si Užívateľ môže pozrieť po prihlásení do svojho zákazníckeho účtu.

3.6 Ak platbu nemožno úspešne spracovať, pretože platnosť príslušnej platobnej metódy uplynula, nemá dostatočné finančné prostriedky alebo zlyhala z iného dôvodu, a Užívateľ nezruší svoje predplatné, môže byť prístup Užívateľa k Službe CANAL+ zablokovaný, kým nebude možné úspešne uskutočniť predmetnú platbu. Okrem toho je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi príslušný poplatok za spracovanie oneskorenej platby.

3.7 Všetky poplatky spojené s vykonanými akýchkoľvek platieb Užívateľom znáša Užívateľ.

3.8 Užívateľ môže aktualizovať Spôsob platby vo svojom zákazníckom účte.

4. Zodpovednosť za škodu

4.1 Poskytovateľ zodpovedá Užívateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil porušením povinností vyplývajúcich z týchto VOP. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu spôsobenú Užívateľovi v dôsledku toho, že Poskytovateľ riadne neplní povinnosti stanovené v týchto VOP, je obmedzená na povinnosť nahradiť časť Predplatného za dobu neplnenia povinností Poskytovateľom. V prípade, že k neplneniu alebo vadnému plneniu dôjde vinou Užívateľa alebo jeho iného poskytovateľa (napr. prevádzkovateľa IP siete alebo poskytovateľa internetu), Užívateľ nemá voči Poskytovateľovi žiadny nárok na náhradu škody.

4.2 Poskytovateľ okrem toho nezodpovedá za neplnenie alebo vadné plnenie Služby CANAL+ v dôsledku vyššej moci, t. j. za okolnosti, ktorá nastala nezávisle od vôle Poskytovateľa. Ide napríklad o zemetrasenia, záplavy, požiare a iné prírodné katastrofy, ako aj o konanie alebo opomenutie poskytovateľov telekomunikačných služieb, dodávateľov elektrickej energie alebo všeobecne poskytovateľov služieb tretích strán.

5. Povinnosti Užívateľa

5.1 Užívateľ je zodpovedný za zabezpečenie dôvernosti svojho zákazníckeho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu do svojho počítača a mobilných a iných prijímacích zariadení. Užívateľ je tiež zodpovedný za včasné a správne aktualizácie aplikácie a svojho zariadenia.

5.2 Užívateľ súhlasí s tým, že v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi je zodpovedný za všetky činnosti vykonávané prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu alebo hesla. Užívateľ je povinný podniknúť všetky potrebné kroky na zabezpečenie utajenia a bezpečnosti svojho hesla. Užívateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa, ak existuje akýkoľvek dôvod na obavu, že tretia strana získala jeho heslo alebo že sa heslo používa neoprávneným spôsobom.

5.3 Užívateľ je zodpovedný za to, že údaje poskytnuté Poskytovateľovi sú správne a úplné. Poskytovateľ musí byť informovaný o všetkých zmenách údajov, ktoré Užívateľ poskytol v rámci procesu registrácie, prostredníctvom príslušnej zmeny údajov v zákazníckom účte.

5.4 Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať Službu CANAL+: (i) spôsobom, ktorý by mohol prerušiť, poškodiť alebo inak narušiť Službu CANAL+ alebo prístup k nej, alebo (ii) na podvodné účely alebo v súvislosti s akýmkoľvek trestným činom alebo nezákonnou činnosťou.

5.5 Užívateľ sa zaväzuje nepoužívať Službu CANAL+ na žiadne verejné premietanie.

5.6 Služba CANAL+ môže obsahovať erotické a/alebo urážlivé prvky. Užívateľ je povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu maloletých. Užívateľ musí najmä zabezpečiť, aby k jeho osobnému PIN kódu na ochranu mládeže nemala prístup žiadna neoprávnená osoba.

5.7 Užívateľ sa výslovne zaväzuje:

5.7.1 nearchivovať, nereprodukovať, nedistribuovať, neupravovať, nezobrazovať, nepredvádzať, nezverejňovať, nelicencovať, nevytvárať odvodené diela, neponúkať na predaj ani nepoužívať obsah a informácie sprístupnené počas používania Služby CANAL+ spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito VOP;

5.7.2 neobchádzať, neodstraňovať, nemeniť, nedeaktivovať, nezhoršovať ani nebrániť žiadnej existujúcej ochrane proti kopírovaniu videoobsahu;

5.7.3 nepoužívať na prístup k Službe CANAL+ žiadne automatizované roboty, pavúky, web scraping alebo iné automatizované procesy;

5.7.4 nevkladať do Služby CANAL+ žiadny kód, iný produkt alebo ani do nej inak nezasahovať;

5.7.5 nepoužívať dolovanie údajov (data mining), zber údajov alebo iné metódy extrakcie.

5.8 V prípade porušenia povinností Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený Zmluvu s okamžitou platnosťou ukončiť a/alebo obmedziť, pozastaviť alebo zablokovať prístup Užívateľa k Službe CANAL+. Poskytovateľ si výslovne vyhradzuje právo uplatniť ďalšie nároky, napr. na náhradu škody.

6. Zmena Zmluvy a ukončenie Zmluvy

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

6.2 Užívateľ je oprávnen‎‎ý Zmluvu vypovedať: (i) počas Akčného obdobia môže Užívateľ kedykoľvek ukončiť Zmluvu s účinnosťou ku koncu Akčného obdobia, (ii) kedykoľvek počas trvania Zmluvy, a to najneskôr dva dni pred koncom fakturačného obdobia, s účinnosťou ku koncu daného fakturačného obdobia. Výpoveď je možné podať elektronicky alebo písomne.

6.3 Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou ku koncu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

6.4 Po ukončení Zmluvy sa prístup k Službe CANAL+ automaticky ukončí.

6.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP a/nebo platného cenníku, a to najmä v prípade zmeny právnych predpisov, zavedení nových služieb a technológií, inflácie, skvalitňovania služieb, zmeny podmienok na trhu, zvýšenia nákladov Poskytovateľa súvisiacich s poskytovaním Služby CANAL+, ako aj v prípade ak bude takáto zmena nevyhnutná z technických, prevádzkových nebo iných dôvodov na strane Poskytovateľa.

6.6. Užívateľ súhlasí s tým, že nemá právo na odstúpenie od Zmluvy, lebo ide o Zmluvu o dodaní digitálneho obsahu, ktorý je dodaný okamžikom uhradenia Predplatného, teda pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.7 Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutne dlhú dobu v potrebnom rozsahu prerušiť, resp. obmedziť poskytovanie Služby CANAL+ bez toho, aby sa takého prerušenie nebo obmedzenie považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy a týchto VOP, a to najmä z dôvodov rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, zo závažných organizačných, technických nebo prevádzkových dôvodov, z dôvodu krízových situácií nebo z dôvodu vyššej moci. Prerušením alebo obmedzením poskytovania Služby CANAL+ podľa tohoto bodu Poskytovateľ nebude v omeškaní, ani inak neporuší svoje povinnosti voči Užívateľovi.

7. Reklamácia

7.1 Užívateľ je oprávnený reklamovať správnosť sumy predplatného vyčíslenej vo faktúre a kvalitu poskytovania Služby CANAL+ v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie, a v lehote jedného mesiaca od zistenia závady poskytnutej Služby Canal+, ak je predmetom reklamácie kvalita poskytnutej služby. Služba Canal+ sa považuje za poskytnutú bez vád, ak Poskytovateľ pri jej poskytnutí splnil záväzky, za ktoré zodpovedá a ktoré sú uvedené v Zmluve, v týchto Podmienkach alebo ktoré vyplývajú priamo z  právnych predpisov.

7.2 Užívateľ je oprávnený reklamovať neposkytovanie Služby Canal+ zavinené Poskytovateľom v prípade, ak Služba Canal+ nebola poskytovaná nepretržite viac ako 24 hodín  a žiadať vrátenie pomernej časti ceny za čas takéhoto neposkytovania. Pomerná časť ceny môže byť odpočítaná z ceny aktuálneho poplatku a predplatného.

7.3 V  prípade, ak Užívateľ neuplatní svoje právo podľa ods. 7.1., tak márnym uplynutím lehoty podľa ods. 7.1. toto jeho právo zanikne.

7.4. Užívateľ môže reklamáciu uplatniť u  Poskytovateľa osobne, telefonicky, elektronicky alebo doporučeným listom, pričom Poskytovateľ je povinný Užívateľovi vydať písomné potvrdenie o  mieste, čase, spôsobe a predmete reklamácie.

7.5. Poskytovateľ je povinný reklamáciu prešetriť a  výsledok písomne oznámiť Užívateľovi do tridsiatich dní odo dňa, keď bola reklamácia platne doručená Poskytovateľovi.

7.6. Poskytovateľ je povinný zaslať Užívateľovi správu o vybavení reklamácie písomne. Správa o vybavení reklamácie musí byť preukázateľne doručená.

7.7. Ak Poskytovateľ písomne neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie do tridsiatich dní podľa ods. 7.5. od dátumu jej doručenia Poskytovateľovi, reklamácia sa považuje za opodstatnenú. Užívateľ má v takomto prípade právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie.

7.8. V  prípade neodôvodnených reklamácií nie je Poskytovateľ povinný tieto reklamácie prešetrovať a  dávať na tieto reklamácie Užívateľovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je reklamácia, ktorá je podaná z iných dôvodov, ako sú uvedené v ods. 7.1..

7.9. Spôsob vybavenia reklamácie podľa ods. 7.8. platí aj v prípade reklamácie Užívateľa doručenej Poskytovateľovi oneskorene, t. j. po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 7.1..

7.10. V prípade, že reklamácia Užívateľa bude uznaná za opodstatnenú, má Užívateľ právo na vrátenie preplatku alebo na vrátenie uhradeného predplatného, a to v lehote 1 mesiaca odo dňa kladného vybavenia reklamácie, prípadne Poskytovateľ dohodne s Užívateľom iný spôsob odškodnenia.

8. Služby Užívateľom a mimosúdne riešenie sporov

8.1 V prípade otázok týkajúcich sa Služby CANAL+, je možné Poskytovateľa kontaktovať prostredníctvom funkcie chat na www.canalplus.sk, telefonicky alebo e-mailom: support@canalplus.sk.

8.2 Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou budú Poskytovateľ a Užívateľ prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou, Užívateľ ako aj Poskytovateľ sú oprávnení riešiť spor v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, pričom žalobca je oprávnený obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

8.3 Ak Užívateľ po reklamačnom konaní nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo spôsobom jej vybavenia alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Užívateľ má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

8.4 Subjektom príslušným na alternatívne riešenie sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky dostupnom na www.mhsr.sk. Užívateľ má právo riešiť spor aj prostredníctvom platformy ODR – alternatívneho riešenia sporov -https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Užívateľ má právo zvoliť si na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

9. Elektronická komunikácia

9.1 Informácie týkajúce sa zákazníckeho účtu (napr. autorizácia platby, zmena hesla alebo Spôsobu platby, potvrdenie a iné oznámenia) sa Užívateľovi zasielajú výlučne v elektronickej forme, napríklad e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol v rámci registrácie, alebo prostredníctvom správ v aplikácii.

9.2 V tomto rozsahu Užívateľ súhlasí s tým, že všetky súhlasy, oznámenia, zverejnenia a iné oznámenia Poskytovateľ oznamuje Užívateľovi elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľovi uviedol, s v‎‎ýnimkou prípadov, ak záväzné platné právne predpisy nevyžadujú inú formu.

9.3 Poskytovateľ v rámci Služby CANAL+ odporúča funkcie, produkty a obsah, ktorý môže byť pre Užívateľa zaujímavý, identifikuje jeho preferencie a posiela mu v tejto súvislosti elektronické oznámenia.

10. Rôzne

10.1 Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľov sa riadi slovenským právny poriadkom.

10.2 Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

10.3 informácie o ochrane osobných údajov nájdete na  www.canalplus.sk/osobné-udaje. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ spracúva jeho osobné údaje vrátane sledovaných programov a relácií, času začiatku a konca sledovaného obsahu, priemernej dĺžky sledovania a informácií o zakúpenom obsahu. Tieto údaje sa spracúvajú v anonymizovanej forme na analýzu správania zákazníkov pri sledovaní obsahu, na zlepšenie Služby CANAL+, na platby a na vytváranie ponúk a personalizovaných odporúčaní.